Poppy Lane Christmas Farm & Pumpkin Patch

12110 Poppy Lane
Auburn, CA 95602

ph: (530) 906-6988
alt: (530) 906-6989

Copyright 2011 Poppy Lane Christmas Farm & Pumpkin Patch. All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo!

12110 Poppy Lane
Auburn, CA 95602

ph: (530) 906-6988
alt: (530) 906-6989